Polityka prywatności

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie/ RODO) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przesłanych za pośrednictwem formularza jest: ZUE S.A. z siedzibą przy ul. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków, tel. +48 12 266 39 39,e-mail: zue@zue.krakow.pl.
 2. Gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jedynie tych Użytkowników Strony internetowej, którzy wypełnili Formularz kontaktowy dostępny w zakładce „Kontakt” (https://www.grupazue.pl/kontakt/formularz), wyrazili przy tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia), a następnie potwierdzili przesłanie Formularza za pomocą przycisku „Wyślij”.
 3. Podane w ten sposób dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie informacji, jakie wprowadzone zostały przez Panią/Pana. Maksymalny zakres danych to: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, a także dane osobowe ewentualnie znajdujące się w treści załącznika, jeśli taki został dołączony do wiadomości.
 4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielenie przez ZUE odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem Formularza.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie objętym zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie minimalnego zakresu danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej skutkować może brakiem możliwości odpowiedzi przez ZUE na przesłane zapytanie.
 6. Adres e-mail podany przez Panią/Pana w procesie wypełniania Formularza kontaktowego nie podlega zapisowi w bazie danych i nie będzie wykorzystywany do przesyłania biuletynu informacyjnego w formie elektronicznej, tzw. „newslettera”.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzecz ZUE usługi wsparcia informatycznego.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie istnieje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
 10. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest Pani/Pan upoważniona/y do skierowania do ZUE lub bezpośrednio do Inspektora ochrony danych wniosku o:
 •  dostęp do swoich danych osobowych;
 • sprostowanie danych;
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenie ich przetwarzania;
 • przeniesienie danych do innego administratora;
Zakres każdego z praw oraz przesłanki umożliwiające korzystanie z nich regulują przepisy RODO.
 
 1. Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: dane.osobowe@zue.krakow.pl, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: ZUE S.A., ul. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków.
 2. W sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, ma on prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd