Klauzule informacyjne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji w formie elektronicznej z P.B.I „ENERGOPOL”.
Na podstawie art 13 i 14 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) P.B.I „ENERGOPOL” jako administrator Pani/Pana danych osobowych podaje następujące informacje:

 
 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "Energopol" spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie 30 – 109, ul. Salwatorska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, który jest prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042724, REGON: 351505283, (dalej „Administrator”).

Poza kontaktem pocztowym, z Administratorem można się kontaktować również mailowo na adres: zarząd@energopol.krakow.pl.
Administrator posiada stronę internetową zlokalizowaną pod adresem energopol.krakow.pl.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. prowadzenia korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 2. prowadzenia rozmów przed zawarciem umowy, zawarcia umowy oraz jej wykonania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, gdy ww. czynności podejmowane są bezpośrednio z osobą fizyczną, która jest stroną umowy,

 3. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane ZUE S.A. oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie łączących nas umów. W szczególności dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych i usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, Poczcie Polskiej lub firmom obsługującym doręczenia, firmom doradczym. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym lub podmiotom wykonującym zadania publiczne uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów.

 1. Kategorie danych i sposób pozyskania danych

Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane kontaktowe, a także inne dane osobowe pozyskane w ramach prowadzenia korespondencji.
Jeśli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, to otrzymaliśmy je od naszego kontrahenta, który nam je przekazał (np. wskazując osobę do kontaktu).

 1. Przekazywanie danych poza EOG

Nie planujemy przekazania Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby natomiast taki transfer danych osobowych miał mieć miejsce, Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem UE  legalizuje transfer i zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. O takim transferze osoby, których dane dotyczą, będą uprzednio poinformowane.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, w związku z którą prowadzona jest korespondencja. Po tym terminie korespondencja może być nadal przechowywana przez okres 5 lat (zasadniczy okres retencji korespondencji elektronicznej) od jej powstania  lub okres nie krótszy niż przedawnienie ewentualnych roszczeń, w zależności od tego który z okresów upłynie później.

 1. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji z Administratorem.

 1.  Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, a także prawo do ich usunięcia;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

Powyższe prawa mogą być zrealizowane poprzez wyrażenie stosownego żądania wobec Administratora na adres zarząd@energopol.krakow.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora.

 1. Prawo wniesienia skargi

W sytuacji gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych nie było zgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd