Klauzule informacyjne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji w formie elektronicznej z P.B.I „ENERGOPOL”.
Na podstawie art 13 i 14 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) P.B.I „ENERGOPOL” jako administrator Pani/Pana danych osobowych podaje następujące informacje:
 
 1. Administrator danych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.B.I „ENERGOPOL”, adres do korespondencji: P.B.I „ENERGOPOL” ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków, e-mail:  zarzad@energopol.krakow.pl
 2. Kategorie przetwarzanych danych. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to adres email oraz inne dane zawarte w prowadzonej między nami korespondencji.
 3. Cele przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • prowadzenia korespondencji w tym udzielania odpowiedzi na wysyłane do Administratora wiadomości, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu P.B.I „ENERGOPOL” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt i utrzymywanie relacji z klientami;
  • archiwizacji materiałów wytworzonych przez P.B.I „ENERGOPOL” w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu P.B.I „ENERGOPOL” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest udokumentowanie prowadzenia działalności zgodnie obowiązującymi przepisami;
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń, a także obrony przed roszczeniami  to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów P.B.I „ENERGOPOL”  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • spełnienia obowiązków prawnych ciążących na P.B.I „ENERGOPOL” np. prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wystawiania faktur VAT (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • do zawarcia oraz wykonania umowy, której P.B.I „ENERGOPOL”  jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO);
 4. Odbiorcy danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
  • podmiotom współpracującym z P.B.I „ENERGOPOL” na podstawie zawartych umów. W szczególności dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, obsługę księgową i rachunkową, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, operatorom pocztowym lub kurierom, firmom doradczym, z którymi P.B.I „ENERGOPOL” współpracuje;
  • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Konieczność podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia korespondencji z Administratorem.
 6. Okresy przetwarzania danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora  nie dłużej niż przez okres 5-ciu lat lub  do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń) jeżeli jest to okres dłuższy niż 5 lat, lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na P.B.I „ENERGOPOL”, dane będą przetwarzane do momentu  wymaganego przez przepisy prawa. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 7. Nie planujemy pozyskanych od Pani/Pana danych osobowych przekazać do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 9. Przysługujące prawa. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • w szczególnych sytuacjach może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez P.B.I „ENERGOPOL” danych osobowych, jeśli podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes; 
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.
  • Zakres każdego z praw oraz przesłanki umożliwiające korzystanie z nich regulują przepisy RODO. 
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd